Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у сфері освіти;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами, юридичними та фізичними особами.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.

Документи подаються особисто у відділ аспірантури, докторантури.

Термін навчання в аспірантурі :

4 роки – для здобуття ступеня доктора філософії в аспірантурі

5 років – для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою

2 роки – для здобуття ступеня доктора наук

       Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

        Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

    Прийом заяв (у паперовій формі) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір     та зарахування на навчання вступників в аспірантурі  на денну, вечірню та заочну форми навчання проводиться в такі терміни:

 

  • прийом заяв та документів: 1 серпня – 10 серпня 2018 року;

  • проведення вступних випробовувань : 11 серпня – 20 серпня 2018 р;

  • термін оприлюднення рейтингового списку : до 21 серпня 2018 року;

  • термін виконання вимог до зарахування : до 25 серпня 2018 року;

  • зарахування в аспірантуру : до 31 серпня 2018 року.

 

Кожному із аспірантів при зарахуванні призначається науковий керівник із штату докторів наук, професорів або докторів філософії, доцентів (за рішенням Вченої ради університету). Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання їм затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якість виконання дисертаційної роботи. Аспірант працює за індивідуальним планом, періодично звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником і кафедрою (в період з 01 по 25 жовтня).

          Аспірант зобов`язаний:

§         оволодіти глибокими професійними знаннями;

§         придбати навики самостійної науково-дослідної роботи;

§         мати широкий науковий і культурний кругозір

§         повністю виконати індивідуальний план роботи з дисертації;

§         закінчити роботу над дисертацією і подати її до захисту до спеціалізованої ради.

 

 

 

 

 

Автор : joomla блоги