Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у сфері освіти;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами, юридичними та фізичними особами.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.

Документи подаються особисто у відділ аспірантури, докторантури.

Термін навчання в аспірантурі :

4 роки – для здобуття ступеня доктора філософії в аспірантурі

5 років – для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою

2 роки – для здобуття ступеня доктора наук

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 20 грудня 2019 року року.     

Прийом заяв (у паперовій формі) і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників в аспірантурі  на денну, вечірню та заочну форми навчання проводиться в такі терміни:

    Аспірантура:

 • прийом заяв та документів:  17 серпня – 30 серпня 2020 року;

 • проведення вступних випробовувань : 31 серпня – 09 вересня 2020 р;

 • термін оприлюднення рейтингового списку : до 10 вересня 2020 року;

 • термін виконання вимог до зарахування: до 13 вересня 2020 року;

  • зарахування в аспірантуру: до 15 вересня 2020 року.

  Докторантура:

 • прийом заяв та документів:  01 вересня – 16 вересня 2020 року;

 • зарахування в докторантуру : до 30 вересня 2020 року;

 • початок перебування в докторантурі : з 01 жовтня 2020 року;

Кожному із аспірантів при зарахуванні призначається науковий керівник із штату докторів наук, професорів або докторів філософії, доцентів (за рішенням Вченої ради університету). Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання їм затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якість виконання дисертаційної роботи. Аспірант працює за індивідуальним планом, періодично звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником, кафедрою та науково-технічною радою.

          Аспірант зобов`язаний:

§         оволодіти глибокими професійними знаннями;

§         придбати навики самостійної науково-дослідної роботи;

§         мати широкий науковий і культурний кругозір

§         повністю виконати індивідуальний план роботи з дисертації;

§         закінчити роботу над дисертацією і подати її до захисту до спеціалізованої ради.

 

 

 

 

 

Автор : joomla блоги